Günther Wehmeier


Korschunow: De FinnvossIrina Korschunow / Günther Wehmeier (Übers.)
De Finnvoss
Woans de lütt Voss en Mudder kreeg
48 S. broschiert, Format: 12,5 x 19,0 cm, mit zahlr. Abb, ISBN 978-3-87651-448-2.
Erscheint im März 2018!

Irina Korschunows Kinderbuch-Klassiker in plattdeutscher Übersetzung!
mehr ...
AGB Impressum